Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 24/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 6 marca 2012 r. informacji, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Longina Kuli, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną, tj. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której Pan Longin Kula jest członkiem Rady Nadzorczej, transakcji nabycia 7.286 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku dopuszczonych do obrotu giełdowego. Nabycie, przez Getin Holding S.A., ww. akcji nastąpiło w związku z postanowieniami punktu 3.3. Planu Podziału Getin Holding S.A. za cenę 19.724,38 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 38/100 groszy). Nabycie akcji miało miejsce poza rynkiem regulowanym. Akcje zostały zapisane na rachunku Getin Holding S.A. w dniu 2 marca 2012 r. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).