Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 31/2012

01.06.2012

STANOWISKO ZARZĄDU GET BANK S.A. DOTYCZĄCE PLANOWANEGO POŁĄCZENIA EMITENTA.

Get Bank S.A. (dalej: „Emitent”), w wykonaniu obowiązku publikacji pisemnego stanowiska Zarządu odnośnie planowanego połączenia Emitenta wynikającego z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), przedstawia pisemne stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie połączenia Get Bank Spółka Akcyjna z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, stanowiące załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).