Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 57/2012

20.06.2012

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. otrzymał od LC Corp BV zawiadomienie, w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 18 czerwca 2012r. LC Corp BV objęła w wyniku zapisania na jej rachunku 7.068.054 akcji serii I Emitenta stanowiących 0,30 % kapitału zakładowego Emitenta i 0,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wyemitowanych w związku z połączeniem Emitenta z Getin Noble Bank S.A. („Akcje”). Przed objęciem Akcji LC Corp BV posiadała 946.198.812 akcji Emitenta stanowiących 42,14 % kapitału zakładowego Emitenta i 42,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po objęciu Akcji LC Corp BV aktualnie posiada 953.266.866 akcji Emitenta stanowiących 39,88 % kapitału zakładowego Emitenta i 39,88 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Według najlepszej wiedzy LC Corp BV, podmioty zależne od LC Corp BV nie posiadają akcji Emitenta. Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp BV do wykonywania praw głosu z akcji GNB. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)