Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 58/2012

20.06.2012

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. otrzymał od Pana dr Leszka Czarneckiego zawiadomienie, w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 18 czerwca 2012 r. Pan dr Leszek Czarnecki objął pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV), w wyniku zapisania akcji na rachunkach podmiotów obejmujących te akcje, 9.167.166 akcji Emitenta stanowiących 0,38% kapitału zakładowego Emitenta i 0,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wyemitowanych w związku z połączeniem Emitenta z Getin Noble Bank S.A. („Akcje”). Przed objęciem Akcji Pan dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.055.568.671 akcji Emitenta stanowiących 47,01% kapitału zakładowego Emitenta i dających 47,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie dr Leszek Czarnecki posiada pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV) 1.064.735.837 akcji Emitenta stanowiących 44,55% kapitału zakładowego Emitenta i 44,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz bezpośrednio 250.358.688 akcji Emitenta stanowiących 10,47% kapitału zakładowego Emitenta i 10,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie Pan dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 1.315.094.525 akcji Emitenta stanowiących 55,02% kapitału zakładowego Emitenta i 55,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Według najlepszej wiedzy Pana dr Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego posiadają następujące akcje Emitenta: • LC Corp BV – 953.266.866 akcji • Getin Holding S.A. – 108.035.709 akcji • Fundacja Jolanta i Leszka Czarneckich – 3.329.525 akcji • Powszechny Dom Kredytowy S.A. – 7.378 akcji • RB Investcom Sp. z o.o. – 96.359 akcji Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Panem dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).