Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 59/2012

20.06.2012

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2012 r. otrzymał informacje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. Pan Grzegorz Słoka złożył rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu Emitenta oraz Pan Radosław Stefurak złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Powodem rezygnacji zarówno Pana Grzegorza Słoki jak i Pana Radosława Stefuraka jest zakończenie procesu połączenia Emitenta ze spółką Getin Noble Bank S.A. oraz w przypadku Pana Grzegorza Słoki dodatkowo wygaśnięcie umowy z Emitentem. Wobec powyższego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 maja 2012 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2012 r. z dnia 31 maja 2012 r. w dniu 20 czerwca 2012 r. Pan Krzysztof Rosiński obejmuję funkcję Wiceprezesa Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu a Pan Radosław Stefurak funkcję Członka Zarządu. Od dnia 20 czerwca 2012 r. skład Zarządu Emitenta jest następujący: 1) Pan Krzysztof Rosiński – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu. 2) Pan Radosław Stefurak – Członek Zarządu. 3) Pan Maurycy Kühn - Członek Zarządu. 4) Pan Krzysztof Spyra - Członek Zarządu 5) Pan Maciej Szczechura - Członek Zarządu. 6) Pan Karol Karolkiewicz – Członek Zarządu. 7) Pan Grzegorz Tracz - Członek Zarządu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).