Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 64/2012

25.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)("Emitent") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. informacji, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących transakcji objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”): 1) od Pana Krzysztofa Rosińskiego Wiceprezesa p.o. Prezesa Zarządu Emitenta - o objęciu w dniu 18 czerwca 2012 r. na własny rachunek 30.126 Akcji, poprzez zapisanie Akcji na jego rachunku, 2) od Pana Karola Karolkiewicza Członka Zarządu Emitenta - o objęciu w dniu 18 czerwca 2012 r. na własny rachunek 49.647 Akcji, poprzez zapisanie Akcji na jego rachunku, 3) od Pana Maurycego Kuhn Członka Zarządu Emitenta - o objęciu w dniu 18 czerwca 2012 r. na własny rachunek 111.030 Akcji poprzez zapisanie Akcji na jego rachunku oraz o objęciu w dniu 18 czerwca 2012 r. przez: - spółkę A. NAGELKERKEN HOLDING B.V. z siedzibą w Holandii, będącą osobą blisko związaną z Panem Maurycym Kuhn w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ww. ustawy - na własny rachunek – 12.417.916 Akcji, poprzez zapisanie Akcji na jej rachunku oraz - spółkę ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu, będącą osobą blisko związaną z Panem Maurycym Kuhn w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) ww. ustawy - na własny rachunek - 32.153.579 Akcji poprzez zapisanie Akcji na jej rachunku, 4) od Pana Krzysztofa Spyry Członka Zarządu Emitenta, o objęciu w dniu 18 czerwca 2012 r. przez: - spółkę INTERNATIONAL CONSULTANCY STRATEGY IMPLEMENTATION B.V. z siedzibą w Holandii, będącą osobą blisko związaną z Panem Krzysztofem Spyrą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ww. ustawy - na własny rachunek – 9.069.996 Akcji poprzez zapisanie Akcji na jej rachunku oraz - spółkę ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu, będącą osobą blisko związaną z Panem Krzysztofem Spyrą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) ww. ustawy - na własny rachunek - 32.153.579 Akcji poprzez zapisanie Akcji na jej rachunku. Objęcie akcji Emitenta przez ww. osoby nastąpiło w ramach połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie). Osoby będące akcjonariuszami Getin Noble Bank S.A., w tym ww. osoby oraz podmioty otrzymali stosowną liczbę akcji Emitenta wyemitowanych przez Emitenta w tym celu. Transakcje objęcia akcji serii I Emitenta miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).