Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 86/2012

25.07.2012

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że skonsolidowany raport półroczny Emitenta za I półrocze 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. na dzień 30 sierpnia 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).