Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:30

Raport bieżący 106/2012

03.09.2012

CENA EMISYJNA AKCJI SERII K

Zarząd Getin Noble Bank S.A.(„Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 września 2012 r. w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J i serii K prowadzoną na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 sierpnia 2012 r., określił cenę emisyjną akcji serii K w wysokości 1,60 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za akcję. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).