Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 111/2012/K

07.09.2012

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 111/2012: USTALENIE DATY PIERWSZEGO NOTOWANIA PRAW POBORU AKCJI SERII J ORAZ K NA GPW

W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym tj. 07 września 2012 r. korekty komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 07 września 2012 r., o którym Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informował w raporcie bieżącym nr 111/2012 z dnia 07 września 2012 r., niniejszym raportem Emitent koryguje treść raportu bieżącego nr 111/2012 z dnia 07 września 2012 r. w poniższy sposób: Było: Dla serii J: Oznaczenie: GNBJ Dla serii K: Oznaczenie: GNBK Jest: Dla serii J: Oznaczenie: GNBPJ Dla serii K: Oznaczenie: GNBPK Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).