Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 137/2012

12.10.2012

REJESTRACJA PDA SERII J W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2012 r. powziął informację o uchwale nr 751/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 października 2012 r., na mocy której na podstawie § 40 ust. 2, w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć, z dniem 15 października 2012 r., do depozytu papierów wartościowych 200.000.000 (dwieście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr III/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 lipca 2012 r. oraz oznaczyć je kodem PLGETBK00095. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).