Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 139/2012

12.10.2012

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYBCJI AKCJI SERII K GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 126/2012 r. z dnia 01 października 2012 r., przedstawia pozostałe informacje dotyczące akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji serii K Emitenta. 1) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii K: 3741 2) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii K: 3494 3) Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji, 4) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji serii K objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 96 000 000,00 zł 5) Łączne koszty emisji akcji serii K wyniosły 1 712 010,44 zł, przy następującym podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 176 171,55 zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 285 838,89 zł d) promocji oferty: 0 zł e) podatku od czynności cywilnoprawnych: 1 250 000,00 zł 6) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: koszty emisji akcji serii K obciążą kapitał zapasowy Emitenta 7) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną akcję serii K: 0,03 zł Podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).