Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 145/2012

18.10.2012

ZAKOŃCZENIE SUBSKRYBCJI AKCJI SERII J GETIN NOBLE BANK S.A.

Raport bieżący nr 145/2012 z dnia 18 października 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2012 r. z dnia 08 października 2012 r., przedstawia pozostałe informacje dotyczące akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji serii J Emitenta. 1) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii J: 5473 2) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii J: 4711 3) Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji, 4) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji serii J objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 200 000 000,00 zł 5) Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 1 992 695,96 zł, przy następującym podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 456 857,06 zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 285 838,90 zł d) promocji oferty: 0 zł e) podatku od czynności cywilnoprawnych: 1 250 000,00 zł 6) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: koszty emisji akcji serii J obciążą kapitał zapasowy Emitenta 7) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną akcję serii J: 0,01 zł Podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).