Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 153/2012

25.10.2012

WPROWADZENIE PDA SERII J DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

Raport bieżący nr 153/2012 z dnia 25 października 2012 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 października 2012 r. otrzymał uchwałę nr 1076/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Getin Noble Bank S.A. („PDA”). Zgodnie z powyższą uchwałą, na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW oraz §1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd GPW postanowił: 1) wprowadzić z dniem 26 października 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000.000 (dwieście milionów) PDA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGETBK00095”; 2) notować PDA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GETINOBLE-PDAJ” i oznaczeniem „GNBAJ”. Podstawa prawna: § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).