Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 168/2012

21.11.2012

UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE WARUNKOWEGO PRZYJĘCIA AKCJI SERII J i K DO DEPOZYTU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. powziął informację o uchwale nr 875/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którą na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 260.000.000 (dwieście sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J i K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLGETBK00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGETBK00012 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji serii J i K w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych odpowiednio kodami PLGETBK00095 oraz PLGETBK00103, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGETBK00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).