Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:30

Raport bieżący nr 45/2013

26.02.2013

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2012

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz Raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego.

Termin opublikowania raportu rocznego za rok 2012 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012 został przesunięty z dnia 01 marca 2013 r. na dzień 04 marca 2013 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).