Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 92/2013/K

29.04.2013

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 92/2013: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") koryguje treść raportu bieżącego nr 92/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w poniższy sposób:

W akapicie 2 było:
- 23.04.2013 r. zbycie 49 342 akcji za łączną cenę 74 304,12 zł.
- 24.04.2013 r. zbycie 42 595 akcji za łączną cenę 63 979,89 zł.
- 25.04.2013 r. zbycie 7 318 akcji za łączną cenę 11 342,90 zł.

W akapicie 2 powinno być:
- 23.04.2013 r. nabył 49 342 akcji za łączną cenę 74 304,12 zł.
- 24.04.2013 r. nabył 42 595 akcji za łączną cenę 63 979,89 zł.
- 25.04.2013 r. nabył 7 318 akcji za łączną cenę 11 342,90 zł.

Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej i edytorskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).