Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 103/2013

15.05.2013

SPEŁNIENIE OSTATNICH WARUNKÓW ZNACZĄCEJ  UMOWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2012 z dnia 2 października 2012 r., Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") zawiadamia, iż zostały spełnione dwa kolejne warunki nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Banku DnB Nord Polska SA ("DnB NORD").

Powyższe warunki dotyczą uzyskania zgód wynajmujących lokale oddziałów DnB NORD na zmianę najemcy w określonej liczbie, wskazanej w przedwstępnej warunkowej umowie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD zawartej w dniu 2 października 2012 roku „(Umowa”) oraz uzyskania zgód większości klientów DnB NORD na przeniesienie do Emitenta: portfela kredytowego wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego, depozytów oraz aktywnych rachunków bankowych, które to zgody zostały uzyskane z bardzo istotnym przekroczeniem zakładanego minimalnego progu.

W związku z powyższym nastąpiło spełnienie wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie. Zgodnie z treścią Umowy Strony planują zawarcie umowy rozporządzającej przenoszącej na Emitenta własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD na dzień 24 maja 2013 r. O fakcie zawarcia umowy Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 4) i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)