Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 117/2013

31.05.2013

OSTATECZNE WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY PRZENOSZĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 112/2013 z dnia 24 maja 2013 r., Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2013 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie umowy rozporządzającej, na podstawie której Emitent nabył od Banku DnB Nord Polska S.A. ("Spółka") zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankowego Spółki.

Według ostatecznej wartości rozliczenia Emitent dokonał na rzecz spółki płatności w wysokości 10,6 mln zł. Wzrost wartości rozliczenia, w stosunku do wcześniej podawanej kwoty, jest efektem przejęcia przez Emitenta aktywów klientów o ponad dwukrotnie większej wartości, niż założono we wstępnym porozumieniu, co było efektem wyrażenia przez prawie wszystkich klientów Spółki zgody na przejęcie obsługi ich aktywów przez Emitenta.

Na dzień 31 maja 2013 roku łączna wartość wierzytelności z tytułu kredytów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Spółki nabytej przez Emitenta wynosiła 831.465.541,59 zł (osiemset trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy). Natomiast wartość depozytów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Spółki nabytej przez Emitenta wynosiła 2.222.563.960,25 zł (dwa miliardy dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)