Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 125/2013

12.06.2013

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WARTOŚCI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj, 12 czerwca 2013 r. otrzymał informację o skompletowaniu wszystkich podpisanych dokumentów, na podstawie których możliwe stało się ostateczne sfinalizowanie umowy o finansowanie („Umowa”), datowanej na dzień 6 czerwca 2013 r. w ramach umowy ISDA przez Emitenta z Banc of America Securities Limited z siedzibą w Londynie („Spółka”).
Przedmiotem Umowy jest kredyt w wysokości 125 mln EURO, który został udzielony Emitentowi na okres 3 lat, z ostatecznym terminem spłaty ustalonym na 11 czerwca 2016 roku. Warunki finansowe Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna: EURIBOR 3M powiększona o marżę. Spłata zaciągniętego zobowiązania następować będzie 11 dnia miesiąca marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie przez wartość przedmiotu umowy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Dodatkowo Emitent informuje, że w związku z zawarciem Umowy został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta na rzecz Spółki.

Emitent (jako zastawca) zawarł ze Spółką (jako zastawnikiem) umowę zastawu finansowego, celem zabezpieczenia zwrotu środków przekazanych w ramach Umowy wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w Umowie. Ograniczonym prawem rzeczowym zostały objęte 5-letnie polskie obligacje rządowe (emisje z terminem wykupu odpowiednio w październiku 2016 r. i kwietniu 2017 r.) o wartości 166 662 500 EUR, które są własnością Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy papiery wartościowe stanowiące jej zabezpieczenie zostaną przekazane na rachunek otworzony w tym celu w Bank of New York Mellon, oddział w Londynie.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Spółką jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania.
Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.