Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 126/2013

12.06.2013

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. I ZMIANY DOKONANE W STATUCIE

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Getin Noble Bank S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 r.

Dodatkowo Zarząd Getin Noble Bank S.A. zgodnie z §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianach w Statucie Banku.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu stanowi treść uchwały Nr XXXII/12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r..
Wykaz zmian w Statucie Banku:

§ 29 ust. 1:
Dotychczasowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390,143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.

Nowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.650.143.319 zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 2.650.143.319 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
a) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
b) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych , na okaziciela serii C,
d) 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
e) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
g) 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
h) 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
i) 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
j) 200.000.000,00 (słownie: dwieście  milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
k) 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt  milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K..