Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 132/2013

18.06.2013

ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 r. zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu („EBI”) umowę kredytu, która łącznie z dwiema innymi umowami kredytu zawartymi z tym podmiotem w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełnia kryterium znaczącej umowy.

Emitent zawarł z EBI umowy kredytu o łącznej wartości 175 mln EURO, w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 17 czerwca 2013 r., której przedmiotem było udzielenie przez EBI kredytu w łącznej wysokości 100 mln EURO („Umowa”). Wypłata środków następować będzie w transzach. Umowa przewiduje możliwość wypłaty środków w czterech różnych walutach: EUR, PLN, GBP lub USD. Oprocentowanie może być naliczane zarówno w oparciu o stopę stałą, jak i zmienną opartą o stopę referencyjną właściwą dla danej waluty powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Maksymalny okres spłaty został ustalony na 8 lat od pełnego wykorzystania pożyczonych środków. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów, rozwiązujących i zawieszających.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z umowami kredytu zawartymi z EBI w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.