Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 135/2013

21.06.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w uchwale nr X/12/06/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 59 090 909 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji Emitenta. Cena ustalona przez Zarząd Emitenta w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży wraz z kompletem dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gnb.pl i www.inwestorzy.noblebank.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).