Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 156/2013

12.07.2013

INFORMACJA WS. NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Spółka”)  informuje, że w dniu 12 lipca 2013 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. na temat rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych Emitenta w ramach opublikowanego raportem nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A. („Zaproszenie”).

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski Noble Securities S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek Emitenta poza rynkiem regulowanym 59 090 909 akcji po cenie 2,20 zł za akcję. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 59 090 909 zł i stanowi 2,23% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 59 090 909 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną i celem nabycia akcji własnych przez Emitenta była chęć urealnienia kursu giełdowego akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto zgodnie z uzasadnieniem do projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem nabycia akcji własnych było zapewnienie elastyczności Spółce przy realizacji ewentualnych dalszych akwizycji, w tym zapewnienie możliwości rozliczenia akwizycji akcjami własnymi a także realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Spółką a uczestnikami programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. oraz zobowiązań Spółki do wypłaty w postaci instrumentów finansowych części wynagrodzenia pracowników, objętych, zgodnie z uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, obowiązującą w Spółce „Polityką zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Getin Noble Banku SA”.

W wyniku skupu Emitent posiada łącznie 59 090 909 akcji własnych, co odzwierciedla 59 090 909 głosów na walnym zgromadzeniu. Przyjęte przez Zarząd Emitenta oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę w Zaproszeniu, dlatego też każda oferta sprzedaży została zredukowana w przybliżeniu o 97,537%.

Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest dokument w postaci "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank S.A." przyjęty w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 21 czerwca 2013 r., w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z uchwały nr X/12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).