Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 162/2013

18.07.2013

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) („GNB”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca 2013 r. otrzymał od pełnomocnika dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („Ustawa”), iż w dniu 12 lipca 2013 r. dr Leszek Czarnecki zbył bezpośrednio 6.681.340 akcji GNB stanowiących 0,25% kapitału zakładowego GNB i 0,25% głosów na walnym zgromadzeniu GNB oraz zbył pośrednio (za pośrednictwem Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich) 29.227.924 akcji GNB stanowiących 1,10 % kapitału zakładowego GNB i 1,10 % głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Przed ww. zbyciem akcji GNB dr Leszek Czarnecki posiadał bezpośrednio 271.307.949 akcji GNB stanowiących 10,24% kapitału zakładowego GNB i 10,24% głosów na walnym zgromadzeniu GNB oraz pośrednio (za pośrednictwem Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich) 1.186.853.033 akcji GNB stanowiących 44,78% kapitału zakładowego GNB i 44,78% głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Obecnie, po wyżej wymienionym zbyciu, dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 264.626.609 akcji GNB stanowiących 9,99% kapitału zakładowego GNB i 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu GNB oraz pośrednio (za pośrednictwem Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich) 1.157.625.109 akcji GNB stanowiących 43,68% kapitału zakładowego GNB i 43,68% głosów na walnym zgromadzeniu GNB. Łącznie dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 1.422.251.718 akcji GNB stanowiących 53,66% kapitału zakładowego GNB i 53,66% głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Jednocześnie w oparciu o art. 69 i 69a Ustawy, Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca 2013 r. otrzymał od pełnomocnika dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie, iż w dniu 12 lipca 2013 r. dr Leszek Czarnecki nabył pośrednio, za pośrednictwem GNB 59.090.909 akcji własnych GNB stanowiących 2,23% kapitału zakładowego GNB i 2,23% głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Przed wyżej wymienionym nabyciem dr Leszek Czarnecki posiadał pośrednio, za pośrednictwem Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich 1.157.625.109 akcji GNB stanowiących 43,68% kapitału zakładowego GNB i 43,68% głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Obecnie dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 264.626.609 akcji GNB stanowiących 9,99% kapitału zakładowego GNB i 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu GNB oraz pośrednio za pośrednictwem GNB, Getin Holding S.A., LC Corp BV, RB Investcom Sp. z o.o., Idea Expert S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich 1.216.716.018 akcji stanowiących 45,91% kapitału zakładowego GNB i 45,91% głosów na walnym zgromadzeniu GNB. Łącznie dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 1.481.342.627 akcji GNB stanowiących 55,90% kapitału zakładowego GNB i 55,90% głosów na walnym zgromadzeniu GNB.

Wyżej wymienione transakcje miały miejsce poza rynkiem regulowanym.

Według najlepszej wiedzy dr. Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego posiadają następujące akcje GNB:
• Getin Noble Bank S.A. – 59.090.909 akcji,
• LC Corp BV – 1.007.595.651 akcji,
• Getin Holding S.A. – 146.400.536 akcji,
• Fundacja Jolanta i Leszka Czarneckich – 3.519.273 akcji,
• Idea Expert S.A. – 7.799 akcji,
• RB Investcom Sp. z o.o. – 101.850 akcji.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji GNB.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).