Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 172/2013

30.07.2013

INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Spółka”)  informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 r. Emitent dokonał zbycia 4 133 099 akcji własnych Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Transakcja zbycia akcji Emitenta miała miejsce poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy sprzedaży akcji Emitenta zawartej pomiędzy Emitentem a Panem dr. Leszkiem Czarneckim przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wartość nominalna zbytych akcji wynosi 4.133.099,00 zł i stanowi 0,156% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawnia do 4 133 099 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną i celem zbycia akcji własnych przez Emitenta była realizacja zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spółką a Panem dr. Leszkiem Czarneckim z tytułu uczestnictwa w programie opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

W wyniku zbycia Emitent posiada łącznie 54 957 810 akcji własnych, co odzwierciedla 54 957 810 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).