Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 173/2013

30.07.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienia od pełnomocnika dr. Leszka Czarneckiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) o następujących transakcjach na papierach wartościowych Emitenta:

Pan dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta poinformował o zbyciu w dniu 27 lipca 2013 r. na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 7.894.219,09 zł.

Zbycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 27 lipca 2013 r. pomiędzy Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako sprzedającym a spółką pod firmą LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o dokonaniu w dniu 27 lipca 2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie transakcji nabycia 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 7.894.219,09 zł.

Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 27 lipca 2013 r. pomiędzy Panem dr Leszkiem Czarneckim jako sprzedającym a spółką pod firmą LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jest spółką kontrolowaną przez dr. Leszka Czarneckiego.

Pan dr Leszek Czarnecki poinformował ponadto o nabyciu w dniu 29 lipca 2013 r. 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 4.133.099,00 zł.

Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 29 lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem dr Leszkiem Czarneckim jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie transakcji zbycia 4 133 099 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 4.133.099,00 zł.

Zbycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 29 lipca 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zbycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. a Panem dr. Leszkiem Czarneckim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z dnia 30 marca 2011 r.

Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).