Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 125/2013/K

21.08.2013

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 125/2013: ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WARTOŚCI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 125/2013 z dnia 12.06.2013 r. Wprowadzona poprawka jest następstwem niepełnego określenia warunków spłaty odsetek od zobowiązania wynikającego z umowy ISDA zawartej pomiędzy Emitentem a Banc of America Securities Limited z siedzibą w Londynie.

W akapicie 2, zdanie 4 było:
Spłata zaciągniętego zobowiązania następować będzie 11 dnia miesiąca marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

W akapicie 2, zdanie 4 powinno być:
Spłata odsetek od zaciągniętego zobowiązania następować będzie 11 dnia miesiąca marca, czerwca, września i grudnia każdego roku.

W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).