Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 11:10

Raport bieżący nr 212/2013

21.09.2013

INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”)  informuje, iż w dniu 20 września 2013 r. Emitent dokonał zbycia 997 699 akcji własnych Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Transakcja zbycia akcji Emitenta miała miejsce poza rynkiem regulowanym na podstawie umów sprzedaży akcji Emitenta zawartych pomiędzy Emitentem a 22 uczestnikami programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. („Program”) przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wartość nominalna zbytych akcji wynosi 997.699,00 zł i stanowi 0,037% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawnia do 997 699 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną i celem zbycia akcji własnych przez Emitenta była realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Emitentem a uczestnikami Programu.

W wyniku zbycia Emitent posiada łącznie 53 960 111 akcji własnych, co odzwierciedla 53 960 111 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).