Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 214/2013

23.09.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niżej wymienione zawiadomienia o następujących transakcjach:

1. Pan Krzysztof Rosiński – Prezes Zarządu Emitenta, poinformował o nabyciu w imieniu własnym w dniu 20 września 2013 r. 697 651 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 697.651,00  zł. 

Nabycie w/w akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 13 września 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem Krzysztofem Rosińskim  jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem Krzysztofem Rosińskim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

2. Pan Radosław Stefurak – Członek Zarządu Emitenta, poinformował o nabyciu w imieniu własnym w dniu 20 września 2013 r. 22 936 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 22.936,00  zł. 

Nabycie w/w akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 13 września 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem Radosławem Stefurakiem jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem Radosławem Stefurakiem jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

3. Pan Karol Karolkiewicz – Członek Zarządu Emitenta, poinformował o nabyciu w imieniu własnym w dniu 20 września 2013 r. 22 936 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 22.936,00  zł. 

Nabycie w/w akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 13 września 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem Karolem Karolkiewiczem jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem Karolem Karolkiewiczem jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

4. Pan Maciej Szczechura – Członek Zarządu Emitenta, poinformował o nabyciu w imieniu własnym w dniu 20 września 2013 r. 22 936 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 22.936,00  zł. 

Nabycie w/w akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej w dniu 13 września 2013 r. pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem Maciejem Szczechurą jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem Maciejem Szczechurą jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).