Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 217/2013

25.09.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu w dniu 20 września 2013 r. na własny rachunek 39 700 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 39 700,00 zł. 

Nabycie w/w akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zawartej pomiędzy Emitentem jako sprzedającym a Panem Remigiuszem Balińskim  jako kupującym, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Panem Remigiuszem Balińskim jako uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).