Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 219/2013

27.09.2013

INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 września 2013 r. Emitent dokonał zbycia 45 873 akcji własnych Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Transakcja zbycia akcji Emitenta miała miejsce poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy sprzedaży akcji Emitenta zawartej pomiędzy Emitentem a uczestnikiem programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. ("Program") przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wartość nominalna zbytych akcji wynosi 45.873,00 zł i stanowi 0,0017% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawnia do 45 873 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną i celem zbycia akcji własnych przez Emitenta była realizacja zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Emitentem a uczestnikiem Programu.

W wyniku zbycia Emitent posiada łącznie 53 914 238 akcji własnych, co odzwierciedla 53 914 238 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).