Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 248/2013

07.11.2013

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 93/2013 powołała z dniem 1 stycznia 2014 roku Pana Marcina Deca na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Członku Zarządu Emitenta: Pan Marcin Dec posiada wykształcenie wyższe. W 1997 r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Handlu Zagranicznego na specjalizacji: Stosunki międzynarodowe. W latach 1995 – 1996 był stypendystą programu „TEMPUS”, program finansów międzynarodowych w Dublin Institute of Technology. Posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Investments (Derivatives) SII, Harvard Leadership Academy, Certificate in Quantitative Finance (CQF).

Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami:

sierpień 1996 – wrzesień 1997: Fixed Income Dealer w Banku Gdańskim S.A.
październik 1997 – maj 1999: Fixed Income Dealer w Banku Współpracy Europejskiej S.A.
czerwiec 1999 – lipiec 2004: Grupa Banku Millennium S.A., w tym:
- czerwiec 1999 – czerwiec 2001: Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych w Funduszu emerytalnym {ego}
- lipiec 2001 – lipiec 2004: Bank Millennium; Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu
sierpień 2004 – luty 2009: Grupa Rabobank, w tym:
- sierpień 2004 – grudzień 2006: Bank BGŻ; Dyrektor Departamentu Skarbu
- styczeń 2007 – grudzień 2008: Rabobank International London; Director CEE Interest Rate Derivatives
czerwiec 2009 – listopad 2009: Kredobank, Lwów (Grupa PKOBP); Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka
maj 2011 – maj 2012: Członek Zarządu Get Bank S.A. (dawniej Allianz Bank Polska S.A.) odpowiedzialny za Pion Skarbu

Obecnie pełnione funkcje:

od czerwca 2013  – Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
od marca 2013 – Członek Zarządu BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A. (do 10.04.2013 Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.) odpowiedzialny za Pion Skarbu i Obsługi Klienckiej
od kwietnia 2012 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A.
od kwietnia 2010 – Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu w Getin Noble Bank S.A.
od lutego 2010:  Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.:
- luty 2010 – luty 2013:  Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego; Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A
- luty 2013 – Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego; Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Pan Marcin Dec zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).