Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 217/2013/K

14.11.2013

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 217/2013: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 217/2013 z dnia 25 września 2013 r.

Wprowadzona poprawka jest następstwem otrzymania w dniu dzisiejszym od pełnomocnika Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta informacji o powstałej oczywistej omyłce pisarskiej w przesłanym zawiadomieniu, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o którym Emitent informował w dniu 25 września 2013 r. raportem bieżącym nr  217/2013.

Oczywista omyłka pisarska w wyżej wymienionym zawiadomieniu powstała w wyniku wadliwej informacji przekazanej do Pana Remigiusza Balińskiego z domu maklerskiego o liczbie nabytych akcji Emitenta.

W akapicie 1, zdanie 1 było:
Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu w dniu 20 września 2013 r. na własny rachunek 39 700 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 39 700,00 zł.

W akapicie 1, zdanie 1 powinno być:
Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu w dniu 20 września 2013 r. na własny rachunek 39 709 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za łączną cenę 39 709,00 zł.

W wyniku otrzymanej informacji Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).