Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 272/2013

06.12.2013

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2013 r. Pan Maurycy Kuhn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 9 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).