Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 289/2013

30.12.2013

INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. Emitent dokonał zbycia 53 914 238 akcji własnych po cenie 2,83 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) za każdą akcję. Cena ustalona została jako średnia cena rynkowa akcji (będąca średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) z ostatnich 20 (dwudziestu) dni poprzedzających dzień transakcji, podczas których akcje własne Emitenta były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Transakcja zbycia akcji własnych Emitenta miała miejsce na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Emitentem a Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Strony”) przy udziale i za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Zapłata ceny za akcje nastąpi jednorazowo w terminie do 31 marca 2014 r. lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

Wartość nominalna zbytych akcji wynosi 53.914.238,00 zł i stanowi 2,0344% kapitału zakładowego Emitenta oraz daje prawo do 53 914 238 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną i celem zbycia akcji własnych przez Emitenta było zwiększenie poziomu współczynnika wypłacalności Emitenta.

Wobec powyższego na dzień 30 grudnia 2013 r. Emitent nie posiada akcji własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).