Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 1/2014

02.01.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczacego Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) o nabyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem dr. Leszkiem Czarneckim w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Getin Holding”) 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 152.577.293,54 zł.
Pan dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Równocześnie w oparciu o art. 160 Ustawy Pan dr Leszek Czarnecki poinformował o zbyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem dr. Leszkiem Czarneckim w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Getin Noble Bank”) 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank („Akcje”) za łączną cenę 152.577.293,54 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o nabyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Balińskim w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Holding 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 152.577.293,54 zł.
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Równocześnie w oparciu o art. 160 Ustawy Pan Remigiusz Baliński poinformował o zbyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Balińskim w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Noble Bank 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank („Akcje”) za łączną cenę 152.577.293,54 zł.

Emitent niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 2 stycznia 2014 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Rafała Juszczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o nabyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem Rafałem Juszczakiem w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Holding 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 152.577.293,54 zł.
Pan Rafał Juszczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A.

Równocześnie w oparciu o art. 160 Ustawy Pan Rafał Juszczak poinformował o zbyciu w dniu 30 grudnia 2013 r. przez osobę blisko związaną z Panem Rafałem Juszczakiem w rozumieniu art. 160 Ustawy, tj. Getin Noble Bank 53.914.238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank („Akcje”) za łączną cenę 152.577.293,54 zł.

Powyższa transakcja sprzedaży i transakcja kupna miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 30 grudnia 2013 pomiędzy Getin Noble Bank a Getin Holding przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Przeniesienie Akcji nastąpiło w dniu 30 grudnia 2013 r., a zapłata ceny za Akcje nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2014 r., przy czym termin ten może ulec zmianie za porozumieniem stron.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).