Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 11/2014

16.01.2014

DECYZJA RADY NADZORCZEJ BANKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła program emisji bankowych papierów wartościowych Banku.

Zgodnie z przyjętymi warunkami łączna wartość nominalna planowanej emisji nie może być wyższa niż 2.000.000.000 PLN. Bankowe papiery wartościowe („BPW”) będą emitowane w formie zdematerializowanej, jako papiery imienne. Będą one denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF. BPW będą mogły być emitowane przez Bank do 31.12.2020 r.

W ramach programu BPW będą emitowane w transzach, a wielkość poszczególnych transz, ich daty emisji oraz inne parametry finansowe, w zależności od potrzeb finansowych oraz sytuacji na rynku papierów dłużnych, będą ustalane przez Emitenta w warunkach emisji poszczególnej transzy.

W ramach programu Emitent zamierza, w zależności od potrzeb oraz sytuacji na rynku papierów dłużnych, emitować bankowe papiery wartościowe krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, w których wysokość oprocentowania uzależniona może być od zmian oficjalnych stóp procentowych (stawek WIBOR, EURIBOR, LIBOR lub podstawowych stóp procentowych NBP), powiększonym o marżę.

BPW nie będą przedmiotem oferty publicznej ani dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Środki pozyskane z programu zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Banku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).