Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 19/2014/K

13.02.2014

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2014: ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") koryguje treść raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w poniższy sposób:

W akapicie 2 było:
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z EBI umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 mln EURO w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

W akapicie 2 powinno być:
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z EBI umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 325 mln EURO w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

W akapicie 6, zdanie 2 było:
W związku z powyższym nominalna wartość umów Emitenta z EBI za okres ostatnich 12 miesięcy wynosi 475 mln EURO.

W akapicie 6, zdanie 2 powinno być:
W związku z powyższym nominalna wartość umów Emitenta z EBI za okres ostatnich 12 miesięcy wynosi 450 mln EURO.

Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej i edytorskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).