Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 43/2014

26.02.2014

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013

Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że raport roczny za rok 2013 i skonsolidowany raport roczny za rok 2013, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. na dzień 21 marca 2014 r., zostanie opublikowany w dniu 03 marca 2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).