Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:11

Raport bieżący nr 50/2014

13.03.2014

USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2014 r. powziął informację, że w związku z planowanym na 20 marca 2014 r. uruchomieniem transzy w wysokości 20 mln EUR oraz 333.264.000 PLN (jako ekwiwalent 80 mln EUR) wynikającej z podpisanej w dniu 23 stycznia 2014 r. umowy kredytu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2014 („Umowa”) z dnia 24 stycznia 2014 r., został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”).

Emitent (jako zastawca) zawarł z EBI (jako zastawnikiem) umowę zastawu finansowego na obligacjach zdeponowanych na rachunku prowadzonym dla Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, celem zabezpieczenia zwrotu środków przekazanych w ramach Umowy wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w Umowie.

Ograniczonym prawem rzeczowym zostało objęte 560 tys. sztuk 11-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w styczniu 2018 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej 558.728.800 PLN, które są własnością Emitenta.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a EBI jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.