Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:07

Raport bieżący nr 52/2014

20.03.2014

ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ NABYCIA AKCJI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. zawarł z Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Getin Holding") umowę zobowiązującą do nabycia od Getin Holding 858.334 akcji zwykłych imiennych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa"), o wartości nominalnej 4 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 3.433.336 zł, stanowiących łącznie 9,08 % kapitału zakładowego TU Europa i uprawniających łącznie do 9,08 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU Europa ("Akcje") za łączną cenę 165.658.462 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote).

Nabycie Akcji nastąpi za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w dacie ustalonej przez Emitenta i Getin Holding, przypadającej nie wcześniej niż po upływie 15 dni od złożenia przez Getin Holding zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia Akcji, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. Getin Holding zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze zbycia Akcji.

Zapłata ceny za Akcje nastąpi w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r., przy czym termin ten może ulec zmianie za porozumieniem stron.
Emitent informuje, że celem nabycia Akcji od Getin Holding jest pozyskanie stałego źródła dochodu z tytułu dywidendy wypłacanej przez TU Europa.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarł z Getin Holding umowę na mocy, której Emitent ustanowił na rzecz Getin Holding zastaw na Akcjach z prawem wykonywania z nich prawa głosu od momentu przejścia prawa własności Akcji na Emitenta.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382).