Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:11

Raport bieżący nr 53/2014

26.03.2014

ZAWARCIE UMOWY O ZNACZĄCEJ DOCELOWEJ WARTOŚCI

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 marca 2014 roku zawarł ze spółką Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) umowę zastawu finansowego („Umowa zastawu”).

Umowa zastawu zawarta została w celu zabezpieczenia wierzytelności Towarzystwa wynikającej z umowy o lokowanie tj. wierzytelności o zwrot środków pieniężnych znajdujących się na lokatach utworzonych na podstawie tejże umowy. Emitent jako zastawca zgodził się składać, jako przedmiot zastawu obligacje skarbowe, w wartości odpowiadającej rzeczywistej wartości lokat wraz z narosłymi odsetkami założonych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby i wartości obligacji określonej w Umowie zastawu.

Przedmiotem zastawu finansowego będą zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym obligacje Skarbu Państwa w liczbie nie wyższej niż 977 273 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) sztuk, o wartości nominalnej 1000 PLN każda i wartości rynkowej nie wyższej niż 852 716 250 (osiemset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) PLN. Obligacje zdeponowane będą na rachunku maklerskim prowadzonym dla Emitenta przez Dom Maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ustanowienie zastawu nastąpi nie wcześniej niż przed terminem założenia Lokat wynikających z umowy o lokowanie. O ustanowieniu zastawu na aktywach o znaczącej wartości Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie.

Kryterium będącym podstawą przekazania raportu jest docelowa, możliwa do ustanowienia wartość zastawu finansowego przekraczająca 10% kapitałów własnych Banku.

Przedmiotem umowy o lokowanie, o której mowa powyżej jest utworzenie na rzecz Towarzystwa lokat terminowych („Lokaty”) w złotych polskich, na które Towarzystwo co miesiąc, będzie dokonywać przelewu środków pochodzących ze składek bieżących klientów po ich wcześniejszym zaalokowaniu w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Emitent, na podstawie dyspozycji Towarzystwa, będzie zwiększał kwoty Lokat o stosowne wartości.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.