Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 54/2014

27.03.2014

AKTUALIZACJA INFORMACJI WS. UMOWY ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH

Getin Noble Bank S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 289/2013, dotyczącego umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem Noble Securities S.A. zawartej w dniu 30 grudnia 2013 roku pomiędzy Emitentem i Getin Holding S.A., której przedmiotem było zbycie 53 914 238 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (dalej: „Akcje”) informuje, że w dniu 27 marca 2014 r., strony ustaliły nowy  termin  płatności za Akcje przypadający na dzień 8 kwietnia 2014 r.

Pozostałe warunki umowy z dnia 30 grudnia 2013 r., o których Emitent informował w raporcie nr 289/2013, nie uległy zmianie.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382).