Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 59/2014

04.04.2014

ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”), że w dniu 4 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa kredytu, która łącznie z innymi umowami kredytowymi zawartymi przez Emitenta z EBI, spełnia kryterium znaczącej umowy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z EBI umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 425 mln EURO w celu finansowania akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego.Wartość umowy kredytu z dnia 4 kwietnia 2014 r. wynosi 100 mln EURO („Umowa”). Umowy o takiej samej wartości zostały zawarte także w dniu 17 czerwca 2013 r., 20 września 2013 r. i 23 stycznia 2014 r., o których Emitent informował w raportach bieżących nr: 132/2013,  258/2013 i 19/2014. Udzielony kredyt zostanie przekazany na finansowanie akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Wypłata środków z Umowy następować będzie w transzach. Umowa przewiduje możliwość wypłaty środków w czterech różnych walutach: EUR, PLN, GBP lub USD. Oprocentowanie może być naliczane zarówno w oparciu o stałą stopę, jak i zmienną opartą o stopę referencyjną właściwą dla danej waluty powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Maksymalny okres spłaty został ustalony na 8 lat od pełnego wykorzystania pożyczonych środków. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Emitenta.

W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów, rozwiązujących i zawieszających.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z pozostałymi umowami kredytowymi zawartymi z EBI w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.