Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 64/2014

24.04.2014

ZMIANY DOKONANE W STATUCIE BANKU

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Statucie Emitenta oraz przyjęty tekst jednolity.

Dokonane zmiany wejdą w życie po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.