Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 67/2014

28.04.2014

USTANOWIENIE PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2014 r., powziął informację, że Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Emitenta Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych("Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały, o której mowa powyżej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.

Obligacje będą oprocentowane. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania obligacji ustali Zarząd Emitenta w formie uchwały. W przypadku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotówkowych o długości ustalonej przez Zarząd Emitenta w formie uchwały powiększoną o marżę.

Warunki emisji obligacji w ramach Programu w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach stanowić będą (i) Podstawowe Warunki Emisji, (ii) informacje dotyczące zasad przydziału obligacji zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym dla oferty obligacji oraz (iii) Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii dla każdej kolejnej serii obligacji, przyjmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały o emisji danej serii obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent jednocześnie informuje, że w ciągu kilku najbliższych dni złoży w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Programu w celu zatwierdzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).