Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 69/2014

08.05.2014

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 66/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję dokonanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2014 r. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 maja 2014 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 1 Statutu Emitenta oraz §3 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwały o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana dr. Leszka Czarneckiego oraz o wyborze na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Rafała Juszczaka.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się w sposób następujący:

  1. Pan dr Leszek Czarnecki jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Pan Rafał Juszczak jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  3. Pan Remigiusz Baliński jako Członek Rady Nadzorczej,
  4. Pan Michał Kowalczewski jako Członek Rady Nadzorczej,
  5. Pan Jacek Lisik jako Członek Rady Nadzorczej,

Ponadto Emitent informuje, że życiorysy Pana dr. Leszka Czarneckiego oraz Pana Rafała Juszczaka zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.