Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 71/2014

28.05.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A.  niniejszym zawiadamia, iż w dniu 28 maja 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A., jako osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego, informację o dokonaniu przez Pana Krzysztofa Rosińskiego, w dniach od 21 maja 2014 r. do 28 maja 2014 r.,  (dni rozliczenia transakcji) na własny rachunek transakcji dotyczących sprzedaży 844 166 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Banku S.A. za łączną cenę 2 815 700,52 PLN, po średniej cenie 3,34 PLN za akcję.

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Jednocześnie Pan Krzysztof Rosiński poinformował, iż w wyniku dokonania powyższych transakcji jest w posiadaniu 2 110 573 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Banku S.A. co stanowi 0,0796% kapitału zakładowego i tyle samo procent głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).