Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 72/2014

30.05.2014

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY PERSPEKTYWY RATINGU BANKU

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku ze zmianą regulacji europejskich (o których mowa dalej),  agencja ratingowa Moody’s (”Agencja”) obniżyła perspektywę (outlook) dla  długoterminowego ratingu depozytowego Emitenta ze stabilnej na negatywną oraz perspektywę dla Emitenta ze stabilnej na negatywną.

Weryfikacja perspektyw Emitenta, jak i innych banków europejskich została dokonana w kontekście niedawnego głosowania Parlamentu Europejskiego nad przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), jak również ustanowienia jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków ze strefy euro (SRM) oraz wpływu implementacji powyższych regulacji na ograniczenie możliwości uzyskania wsparcia dla tych instytucji ze strony krajowych władz państwowych.

Jednocześnie Agencja utrzymała długoterminowy rating depozytowy Emitenta na poziomie Ba2. Zmiana perspektywy ratingu, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, nie ma związku z bieżącą sytuacją finansowo-ekonomiczną Emitenta.

Podstawa prawa: § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim