Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 73/2014

02.06.2014

PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU POLITYKI DYWIDENDOWEJ GETIN NOBLE BANKU S.A. NA LATA 2014 – 2016

Zarząd Getin Noble Banku S.A. (‘Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.06.2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą treść Polityki dywidendowej Getin Noble Banku S.A. na lata 2014 – 2016 przyjętą przez Zarząd Emitenta.
Poniżej Emitent przekazuje treść przyjętej polityki:

POLITYKA DYWIDENDOWA GETIN NOBLE BANKU NA LATA 2014-2016

Getin Noble Bank przyjmuje następujące założenia na lata 2014 -2016 (tj. okres obowiązywania obecnej strategii banku) w zakresie kształtowania w tym okresie polityki dywidendowej Banku:

1. Nadrzędnym celem banku w zakresie polityki dywidendowej banku jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy.

2. Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do rozpatrywania dla ewentualnej wypłaty dywidendy jest utrzymanie (po uwzględnieniu efektu ew. wypłaty dywidendy):
a/ współczynnika Tier 1 na poziomie co najmniej 9%,
b/ współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12%,
przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z regulacji nadzorczych i dostosowaniu się banku do  zasad polityki dywidendowej banków ogłaszanych przez regulatora.

3. Wzorem lat ubiegłych decyzja banku o ewentualnej  wypłacie dywidendy przez  Getin Noble Bank zawsze będzie uwzględniać kryteria ogłaszane przez organ nadzorczy  w sprawie zasad polityki dywidendowej banków.

4. Getin Noble Bank SA na lata 2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie w tym roku dywidendy. W latach następnych natomiast – uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada się wypłatę dywidendy w kwocie pomiędzy 120- 200 mln złotych w 2015 roku oraz pomiędzy 180-300 mln złotych  w 2016 roku , nie więcej jednak niż 50% zysku . 

Bank przewiduje, iż  tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej, będzie możliwe  wynagrodzenie dla akcjonariuszy - docelowo przeznaczanie do 50% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki oraz wysoki wskaźnik wypłacalności i będzie można rozważyć wypłatę większej części zysku, przy czym w przypadku istotnego pogorszenia warunków makroekonomicznych lub pogorszenia sytuacji kapitałowej banku dywidenda może zostać ograniczona lub też nie zostać wypłacona.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).